юридическа правоспособност казус
featured , past

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност – Гражданско право и процес

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - решаване на тест и казус.
Apply Now
featured , past

Академия за данъци и мита 2021

Ежегоден интердисциплинарен квалификационен курс, фокусиран върху  икономическите и правните аспекти на данъчното облагане, данъчния процес и митническия контрол, организиран от екипа на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в сътрудничество с Фондация за развитие на търговското право.
Apply Now
абсолютна данвност семинар
featured , past

Измененията в института на погасителната давност – предизвикателство за практикуващите юристи

Он-лайн обучение. Е-семинарът е посветен на измененията и допълненията на  Закона за задълженията и договорите, в сила от 2 юни 2021 г. , чрез които се въвежда т.н. „абсолютна давност“ за парични вземания по граждански правоотношения.
Apply Now
вещноправните спорове в практиката на вкс
featured , past

Вещноправните спорове в практиката на ВКС

Семинарът има за цел да представи практическите аспекти на основните институти на вещното право – правото на собственост и придобивните способи, със специален акцент върху апорта на имущество в капитала на търговско дружество, ограничените вещни права, спецификите при държавната собственост и съдебната защита на собствеността и владението.
Apply Now
неравноправни клаузи в потребителски договори - новите правила в гпк и закона за защита на потребителите
featured , past

Неравноправни клаузи в потребителските договори – новите правила в ГПК и Закона за защита на потребителите

Семинарът има за цел да представи измененията в Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, публикувани в Дв. бр. 100 от 20.12.2019 г. и да предложи подход за тълкуване и прилагане на новите правила.
Apply Now
featured , past

Отменителните искове в търговската и банковата несъстоятелност

Семинарът има за цел  да представи сложната система от искове за попълване на масата на несъстоятелността в светлината на актуалната съдебна практика. 
Apply Now
featured , past

Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от  приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху  синдиците. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - тест.
Apply Now
past

Споровете между съдружници и акционери в новата съдебна практика

Семинарът има за цел да представи възможностите за защита на съдружниците и акционерите по съдебен ред, като предложи практически разрешения на най-важните материалноправни и процесуални въпроси, съобразени с актуалната съдебна практика. Обучението е подходящо за адвокати, юрисконсулти, консултанти, студенти по право, икономисти и предприемачи, които осъществяват търговска дейност, или участват в управлението на търговски дружества.
Apply Now
past

Възможностите за приложение на производството по стабилизация на търговец. Ефективно водене на преговори и постигане на споразумение относно дълга

Освен на това как ефективно да участваме в  производството по стабилизация на търговец, семинарът ще ни научи как да преговаряме за максимално добри резултати.
Apply Now
past

Откриване на производството по несъстоятелност – материалноправни и процесуални особености

Обучението е подходящо за юристи, които осъществяват правна помощ и процесуално представителство по дела по несъстоятелност на страната на длъжника, негови кредитори, НАП или ГИТ.
Apply Now
  • 1
  • 2