Предстоящи

изпит за юридическа правоспособност
featured, upcoming

Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК

Онлайн обучение по въпросите на изпълнителното производство по ГПК, с фокус върху връчването на книжа, перемцията, давността, публичната продан и защитата срещу принудително изпълнение. Представянето на темите обединява в обща дискусия особеностите на процеса и тези негови аспекти, които представляват практически интерес за професионалистите, участващи в изпълнителното производство по ГПК.

подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност
featured, upcoming

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност II – Гражданско право и процес

Онлайн обучение по гражданскоправните въпроси от тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - решаване на тест и казус.

Отминали

юридическа правоспособност казус
featured, past

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност – Гражданско право и процес

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - решаване на тест и казус.

featured, past

Академия за данъци и мита 2021

Ежегоден интердисциплинарен квалификационен курс, фокусиран върху  икономическите и правните аспекти на данъчното облагане, данъчния процес и митническия контрол, организиран от екипа на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в сътрудничество с Фондация за развитие на търговското право.

абсолютна данвност семинар
featured, past

Измененията в института на погасителната давност – предизвикателство за практикуващите юристи

Он-лайн обучение. Е-семинарът е посветен на измененията и допълненията на  Закона за задълженията и договорите, в сила от 2 юни 2021 г. , чрез които се въвежда т.н. „абсолютна давност“ за парични вземания по граждански правоотношения.

вещноправните спорове в практиката на вкс
featured, past

Вещноправните спорове в практиката на ВКС

Семинарът има за цел да представи практическите аспекти на основните институти на вещното право – правото на собственост и придобивните способи, със специален акцент върху апорта на имущество в капитала на търговско дружество, ограничените вещни права, спецификите при държавната собственост и съдебната защита на собствеността и владението.

неравноправни клаузи в потребителски договори - новите правила в гпк и закона за защита на потребителите
featured, past

Неравноправни клаузи в потребителските договори – новите правила в ГПК и Закона за защита на потребителите

Семинарът има за цел да представи измененията в Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, публикувани в Дв. бр. 100 от 20.12.2019 г. и да предложи подход за тълкуване и прилагане на новите правила.

featured, past

Отменителните искове в търговската и банковата несъстоятелност

Семинарът има за цел  да представи сложната система от искове за попълване на масата на несъстоятелността в светлината на актуалната съдебна практика. 

  • 1
  • 2