ПОДКРЕПИ НИ

Ако считате нашите цели за важни и значими, подкрепете ни с дарение или като се включите в нашите инициативи. За повече информация, свържете се с нас на info@cld-foundation.com.

Фондация за развитие на търговското право не разпределя печалба. Приходите от дарения се използват само и единствено за постигане на целите на Фондацията.

Общественополезната дейност, придобиването, управлението и разходването на имуществото и паричните средства на Фондацията, се извършват по Правила, приети от Настоятелството и представени в Министерството на правосъдието при регистрацията на фондацията като юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза.

При получаването на дарения и спонсорства, Фондацията прилага Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

Ако искаш да работиш за каузи, свързани с търговското право и правната наука, с насърчаването на младите юристи и развитието на гражданското общество, стани доброволец