НАШАТА АНКЕТА

АНКЕТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ГПК

ОБУЧЕНИЯ

изпит за юридическа правоспособност
featured, upcoming

Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК

Онлайн обучение по въпросите на изпълнителното производство по ГПК, с фокус върху връчването на книжа, перемцията, давността, публичната продан и защитата срещу принудително изпълнение. Представянето на темите обединява в обща дискусия особеностите на процеса и тези негови аспекти, които представляват практически интерес за професионалистите, участващи в изпълнителното производство по ГПК.

подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност
featured, upcoming

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност II – Гражданско право и процес

Онлайн обучение по гражданскоправните въпроси от тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - решаване на тест и казус.

юридическа правоспособност казус
featured, past

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност – Гражданско право и процес

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - решаване на тест и казус.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

За постигане на своите цели, ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО:                                                                                                

  • осъществява изследователска и аналитична дейност в областта на търговското право и по мултидисциплинарни теми;
  • подкрепя инициативи за развитие на научния потенциал на млади юристи;
  • изготвя анализи, концепции и експертни становища по въпроси от значение за правната теория и практика;
  • подготвя публикации с научен и научно-приложен характер и поддържа информационни ресурси;
  • провежда семинари, конференции, форуми и др. дейности за обмен на научни идеи и за обучение на представители на юридическите професии;
  • изпълнява проекти в сферата на правораздаването, науката и иновациите;
  • участва в обществени обсъждания на нормативни актове и поддържа диалог с публични институции и неправителствени организации със сходни цели.

ПОДКРЕПИ НИ

Ако считате нашите цели за важни и значими, подкрепете ни с дарение или като се включите в нашите инициативи.
Фондация за развитие на търговското право не разпределя печалба. Приходите от дарения се използват само и единствено за постигане на целите на Фондацията.