НАШАТА АНКЕТА

АНКЕТА ПО Прилагане на механизмите за ранно известяване за финансови проблеми в България

ОБУЧЕНИЯ

юридическа правоспособност казус
featured, past

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност – Гражданско право и процес

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - решаване на тест и казус.

featured, past

Академия за данъци и мита 2021

Ежегоден интердисциплинарен квалификационен курс, фокусиран върху  икономическите и правните аспекти на данъчното облагане, данъчния процес и митническия контрол, организиран от екипа на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в сътрудничество с Фондация за развитие на търговското право.

абсолютна данвност семинар
featured, past

Измененията в института на погасителната давност – предизвикателство за практикуващите юристи

Он-лайн обучение. Е-семинарът е посветен на измененията и допълненията на  Закона за задълженията и договорите, в сила от 2 юни 2021 г. , чрез които се въвежда т.н. „абсолютна давност“ за парични вземания по граждански правоотношения.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

За постигане на своите цели, ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО:                                                                                                

  • осъществява изследователска и аналитична дейност в областта на търговското право и по мултидисциплинарни теми;
  • подкрепя инициативи за развитие на научния потенциал на млади юристи;
  • изготвя анализи, концепции и експертни становища по въпроси от значение за правната теория и практика;
  • подготвя публикации с научен и научно-приложен характер и поддържа информационни ресурси;
  • провежда семинари, конференции, форуми и др. дейности за обмен на научни идеи и за обучение на представители на юридическите професии;
  • изпълнява проекти в сферата на правораздаването, науката и иновациите;
  • участва в обществени обсъждания на нормативни актове и поддържа диалог с публични институции и неправителствени организации със сходни цели.

ПОДКРЕПИ НИ

Ако считате нашите цели за важни и значими, подкрепете ни с дарение или като се включите в нашите инициативи.
Фондация за развитие на търговското право не разпределя печалба. Приходите от дарения се използват само и единствено за постигане на целите на Фондацията.

СЪБИТИЯ

Събитие по проект по ОПДУ

Събитие по проект по ОПДУ