23 юни 2018

Колекцията от съдебна практика на Теофана Евгениева и Николай Павлевчев

Ежедневно стотици, а може би и хиляди спорове биват отнасяни пред съда в търсене на справедливо разрешение, според общото предписание на закона. Поради спецификата на гражданското съдопроизводство, постановеното от съда далеч надхвърля по значение и смисъл субективните предели на силата на пресъдено нещо.

Съдебните актове заживяват своето битие на съдебна практика.

Трансформират се в обект на проучване и изследване от практикуващите юристи, от представителите на доктрината, от изучаващите правни дисциплини. В тази нелека задача на анализ и синтез на общозначимото, заслужава адмирации трудът на Теофана Евгениева и Николай Палевчев „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“, който откликва на нарастващата потребност от книжни издания, представящи систематизирана съдебна практика по отделни правни материи.

Сборникът съдържа над 220 решения и определения на състави на Върховния касационен съд по дела по несъстоятелност, прецизно и изчерпателно подбрани,

подредени по оргинален начин, позволяващ диалог на книгата с читателя и насърчаващ търсенето на връзки между отделните съдебни произнасяния.

В някои случаи решенията на върховната съдебна инстанция ни дават авторитетно тълкуване, което разкрива точния смисъл на закона,  а в други загатват за различия в правоприлагането, които често катализират тълкувателна практика на Върховния касационен съд, или са повод за законодателна намеса. В този смисъл сборникът не е статична картина на съдебната практика в определен отрязък от време, а по-скоро – визуализация на тенденциите при правораздавателната дейност в материята на търговската несъстоятелност.

Lex non exacte definit, sed arbitrio boni viri permittit.

Или –  законът не отмерва точно, а оставя свобода на справедливия човек да разсъждава. Ако тази латинска сентенция е вярна, то сборникът е добра отправна точка за мислещите и търсещите юристи.

Теофана Евгениева и Николай Палевчев, Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017), Сиела и Предизвикай правото, ISBN- 987-954-28-1995-0