20 апр 2018

Raymond Wacks за правото на утрешния ден

Правната система е в сърцето на всяко общество, защитавайки правата, определяйки  задълженията и установявайки регулаторните рамки за почти всяка обществена, политическа или икономическа дейност, казва Raymond Wacks в брилянтното джобно издание LAW. A very short introduction. Търсейки дълбокия смисъл на правото, неговите корени, общото и различното в правните системи, видимото и невидимото в професията на юриста, Wacks достига до вечния въпрос

за бъдещето на правото

и дали в динамичния свят, в който развитието и бързата адаптация стават по-необходими от всякога, правото може да отговори адекватно на новите условия и предизвикателствата, които среща ?

Известни са схващания, според които правораздаването (и правото въобще) постепенно ще  отмрат. Други поддържат идеята за нарастващата роля на правото в съвременния свят.  Кое е вярното ? Според Wacks има истина във всяко от тези противоположни твърдения. От една страна сме свидетели на

своеобразна „приватизация на правораздаването“

в лицето на  спогодбите по висящи дела, разпространението на медиацията и другите извънсъдебни способи за разрешаване на споровете, впечатляващия брой на агенциите, комисиите и другите административни структури с регулаторни функции, овластени по силата на  законите да упражняват дискреционна власт при разрешаването на определени спорни въпроси. От друга страна –  правото се променя, навлиза в сфери на живота, считани до скоро за частни, глобализира се и придобива интернационален характер чрез активността на регионални организации, на Организацията на обединените нации и на Европейския съюз. 

Някои по-интересни предизвикателства пред правото, посочени от Wacks, които са важни и за сферата на търговските  правоотношения:

Технологичният бум

Търговското право по подразбиране се стреми да бъде в синхрон с развитието на технологиите, но експанзията на информационните технологии поражда нови въпроси – дали киберпространството стои отвъд регулацията или не, въпрос на правни норми или на технологични правила е управлението на киберпространството и къде трябва да са по-строги правилата – на он-лайн пазарите или на конвенционалните пазари ?

Потоците информация

В съвременния свят информацията не е просто сила, тя е печеливш бизнес. Както сочи Wacks, в последните години най-бързо растящият компонент в световната търговия са услугите. Секторът на услугите обхваща 1/3 от световната търговия и продължава да се разраства, което е повод да си припомним колко много зависи модерното общество от събирането, съхраняването и трансфера на информация. Функционирането на компаниите предполага ежедневно, текущо и постоянно обработване на информация, за да могат да бъдат администрирани хилядите услуги, които съставляват интегрална част от съвременния живот – банкови услуги, застраховане, трудови правоотношения и осигуряване и т.н. Затова като особено съществен и важен се поставя въпросът за защитата на личните данни. Wacks ни дава концепция за защитата на личните данни на възможно най-високото ниво на обобщение чрез заключението на Конституционния съд на Германия и използвания там термин „informational-self-determination” (буквално – информационно самоопределение), което е есенцията на демократичната идея. Редица държави въвеждат регулации в защита на личните данни, но трансферът на информация, който е улеснен между държавите с помощта на интернет-ресурсите, дава възможност данните да бъдат обработвани в държави, в които правилата не са така строги. В тази връзка законодателството на Европейския съюз е важен фактор за унифициране на правото относно защитата на личните данни и за ограничаване на териториите на т.н. „информационен рай“.

Съвременните съд и адвокатура

Институциите, които олицетворяват правото също са обхванати от промяната. Администрирането на дейността на съда с помощта на  информационните технологии, он-лайн достъпните ресурси – статии, монографии, съдебна практика, он-лайн процесуалните действия и електронните доказателства, променят традиционната представа за функцията на съда, адвоката и съдебния служител и  неволно пораждат въпроса : дали след време съдията ще е бъде заместен от подходящ софтуерен продукт ?   

На тези и на много други въпроси търси отговор Raymond Wacks. От позицията на общото, универсалното разбиране за правото, абстрахирайки се  от особеностите на отделните правни системи и правни традиции, Wacks дестилира полезна и интересна информация, интригуваща еднакво за юристите и неюристите, които искат да разберат същността на феномена право. 

Raymond Wacks, LAW. A very short introduction, OXFOR University Press, 2008, ISBN  978-0-19-921496-9