абсолютна данвност семинар

Измененията в института на погасителната давност – предизвикателство за практикуващите юристи

Он-лайн обучение чрез платформата Microsoft Teams

Дата на провеждане: 8 април 2021 г.  от 13.00 до 17.00 часа

Е-семинарът е посветен на измененията и допълненията на Закона за задълженията и договорите, в сила от 2 юни 2021 г.,  чрез които се въвежда т.н. „абсолютна давност“ за парични вземания по граждански правоотношения.

Обучението предоставя анализ на новото правило по чл. 112 ЗЗД от позицията на практикуващия съдия, предлага оценка на ефекта от промяната и прогноза за посоката, в която ще се развие практиката по новия режим.

В програмата на обучението са включени въпросите:

  • За приложното поле на чл. 112, ал. 1 ЗЗД.
  • За установените изключения или остават ли вземания, по отношение на които да се прилага въведената давност?
  • Абсолютна ли е новата давност?
  • За действието на ЗИДЗЗД, ДВ, бр.102/2020 г. във времето – колизия с Конституцията на Република България и правото на ЕС.
  • За ефекта от промените и възможните отговори на съдебната практика.

Преподавател: Валерия Братоева – съдия  в СГС, с професионален опит като съдия по граждански и търговски дела и дела по несъстоятелност. Преподавател в НИП, преминала специализирани обучения в Европейската мрежа за съдебно обучение.

Такса за участие: 150 лв. (цената е крайна)

В цената са включени: лекционен курс, учебни материали и сертификат за участие

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка: Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF

Допълнителна информация относно организацията на обучението може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com или на телефон +359 887 617299.

 

Registration for : Измененията в института на погасителната давност – предизвикателство за практикуващите юристи

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се