НАШАТА АНКЕТА

АНКЕТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ГПК

ОБУЧЕНИЯ

featured, upcoming

Неравноправни клаузи в потребителските договори – новите правила в ГПК и Закона за защита на потребителите

Семинарът има за цел да представи измененията в Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, публикувани в Дв. бр. 100 от 20.12.2019 г. и да предложи подход за тълкуване и прилагане на новите правила.

featured, past

Отменителните искове в търговската и банковата несъстоятелност

Семинарът има за цел  да представи сложната система от искове за попълване на масата на несъстоятелността в светлината на актуалната съдебна практика. 

featured, past

Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от  приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху  синдиците. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - тест.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

За постигане на своите цели, ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО:                                                                                                

  • осъществява изследователска и аналитична дейност в областта на търговското право и по мултидисциплинарни теми;
  • подкрепя инициативи за развитие на научния потенциал на млади юристи;
  • изготвя анализи, концепции и експертни становища по въпроси от значение за правната теория и практика;
  • подготвя публикации с научен и научно-приложен характер и поддържа информационни ресурси;
  • провежда семинари, конференции, форуми и др. дейности за обмен на научни идеи и за обучение на представители на юридическите професии;
  • изпълнява проекти в сферата на правораздаването, науката и иновациите;
  • участва в обществени обсъждания на нормативни актове и поддържа диалог с публични институции и неправителствени организации със сходни цели.

ПОДКРЕПИ НИ

Ако считате нашите цели за важни и значими, подкрепете ни с дарение или като се включите в нашите инициативи.
Фондация за развитие на търговското право не разпределя печалба. Приходите от дарения се използват само и единствено за постигане на целите на Фондацията.