21 апр 2018

ПРОЕКТ „ОБРАТНА ВРЪЗКА“

Проектът има за ЦЕЛ създаване на платформа за обмен на мнения и становища по важни и актуални въпроси на правоприлагането, по нови правни

Read More