21 апр 2018

ПРОЕКТ „ОБРАТНА ВРЪЗКА“

Проектът има за ЦЕЛ създаване на платформа за обмен на мнения и становища по важни и актуални въпроси на правоприлагането, по нови правни институти или предстоящи законодателни промени. Насочен е към изграждане на култура на активен диалог и насърчаване на участието на представителите на юридическите професии  в обсъждането на професионални теми по етичен и уважаващ различията начин.

ДЕЙНОСТИ – проучване и подготовка на онлайн-достъпни анкети, анонимни и отворени за участие, без ограничения; публично оповестяване на резултатите от анкетите; експериментално тестване на анкетирането като инструмент в процеса на обществено обсъждане на законопроекти и инициативи на органите на държавна власт,  местна власт и местно самоуправление.

СРОК – 12 месеца.

НАЧАЛО – 1 октомври 2017 г.

ФИНАНСИРАНЕ –  собствени средства на ФРТП