Споровете между съдружници и акционери в новата съдебна практика

Споровете между дружествата и техните съдружници или акционери могат да възникнат по различни поводи – от несъгласие относно стратегията за развитие на предприятието и дезинтересиране от дружествените дела, до лични проблеми, засягащи бизнес отношенията, конфликт на интереси, конкуренция за установяване на контрол върху дейността и печалбата, или нарушения на задълженията на органите за управление. Независимо от конкретната причина за спора, страните се нуждаят от професионални и навременни съвети относно своите права и задължения, както и относно най-добрите подходи и стратегии, които да следват в тяхна защита.

Семинарът има за цел да представи възможностите за защита на съдружниците и акционерите по съдебен ред, като предложи практически разрешения на най-важните материалноправни и процесуални въпроси, съобразени с актуалната съдебна практика.

Обучението е подходящо за адвокати, юрисконсулти, консултанти, студенти по право, икономисти и предприемачи, които осъществяват търговска дейност, или участват в управлението на търговски дружества.

Семинарът ще се проведе на 22 ноември 2018 г., от 9 до 17 часа в гр. София, Зала “Зона 21” ( бивша Зала „A hub“),  ул. „Христо Белчев“ № 3. Виж на картата >

В програмата на обучението са включени въпроси относно :

  • Иска по чл. 71 ТЗ при оспорване на членството и други действия на органи на дружеството, които засягат членствени права
  • Основанието и процесуалните особености на иска по чл. 74 ТЗ за отмяна на решения на общи събрания на ООД и АД
  • Изключването на съдружник и други усложнения при прекратяване на членството
  • Споровете при наследяване и делба на дружествен дял и акции

Преподаватели :

Валерия Братоева – съдия в СГС, с професионален опит като съдия по граждански и търговски дела и дела по несъстоятелност. Преподавател в НИП, преминала специализирани обучения в Европейската мрежа за съдебно обучение.

Нели Маданска – доктор по право, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и УНИБИТ, консултант. С опит в търговскоправната материя като адвокат, главен инспектор в Министерството на правосъдието, заместник-директор на НИП, член на работни групи по подготовка на законодателни предложения. Автор на монографии и публикации в специализирания печат и съавтор в изданието „Дружествени спорове и съдебни производства по ЗТР“. Лектор към Центъра за обучение на адвокати, НКЦ „Решение“, КЧСИ.


Такса за участие :  200 лв. (цената е крайна)

Отстъпка от 10% от таксата при записване до 15 ноември 2018

В цената са включени : лекционен курс, учебни материали, две кафе-паузи и сертификат за участие

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 888 569190

 

Registration for : Споровете между съдружници и акционери в новата съдебна практика

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се