Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Семинарът има за цел да представи пред участниците систематизирана информация относно актуалната уредба на производството по несъстоятелност по Търговския закон. Обучението е  с практическа насоченост и  е предназначено да допълни подготовката на кандидатите за  придобиване на квалификация за синдик.

Програмата е съобразена със списъка на темите от  приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху  синдиците. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация – тест. В обучението могат да се включат също юристи и икономисти, които имат желание да повишат експертизата си в материята на търговската несъстоятелност.

Семинарът ще се проведе на 20 и 21 март 2019 г.,  в гр. София, Зала “Зона 21”,  ул. „Христо Белчев“ № 3. Виж на картата >

В програмата на обучението са включени въпроси относно :

  • Откриването на производството по несъстоятелност
  • Предявяването на вземанията
  • Оздравителното производство
  • Обявяването в несъстоятелност и осребряването
  • Правното положение на синдика и останалите органи на  несъстоятелността и др.

Преподаватели :

Валерия Братоева – съдия в СГС, с професионален опит като съдия по граждански и търговски дела и дела по несъстоятелност. Преподавател в НИП, преминала специализирани обучения в Европейската мрежа за съдебно обучение.

Проф. Георги  Стефанов –  декан на Юридическия факултет на  ВСУ „Черноризец Храбър“ , преподавател по търговско право 

Димитър Смиленов – адвокат и синдик, преподавател в годишните програми за обучение на синдиците, организирани от Министерството на правосъдието 


Такса за участие :  330 лв. (цената е крайна)

Такса с отстъпка при записване до 10 март 2019 г.:  290 лв.

В цената са включени : лекционен курс, учебни материали, пробен тест и кафе-паузи

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 897 981960

 

Registration for : Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се