изпит за юридическа правоспособност

Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК

Он-лайн обучение чрез платформата Microsoft Teams, с възможност за присъствено участие

Известно е, че и най-справедливото съдебно решение губи своя смисъл и своята стойност, ако не бъде изпълнено. Затова не случайно изпълнителното производство е уредено като част от процесуалния ред за разглеждане и разрешаване на граждански и търговски спорове. И не случайно, ефективното принудително изпълнение се оценява от световните рейтингови и финансиращи организации в контекста на добрата бизнес среда и изпълнението на договорите.

В изпълнителния процес се срещат и противопоставят интересите на взискателя и на длъжника,  а това поставя въпроса за съблюдаването на баланса между тези интереси и ефективната им защита. Независимо от коя страна в процеса са, страните се нуждаят от професионални и навременни съвети относно правата и задълженията си, както и относно най-добрите подходи и стратегии, които да следват в своя защита.

Обучението предоставя на участниците възможност да разберат по-добре принудително изпълнение, уредено в Гражданския процесуален кодекс и да получат полезна информация относно актуалната съдебна практика и възможностите за ефективно прилагане и ползване на действащите процедури. Актуалните и важни въпроси на изпълнението на съдебни решения се представят по начин, който обединява в обща дискусия особеностите на процеса и тези негови аспекти, които представляват практически интерес за професионалистите, участващи в изпълнителното производство по ГПК.

Обучението ще се проведе на  30 септември – 1 октомври 2021 г. от 13.30 до 17 часа.

В програмата на семинара са включени темите:

  • Връчване на съдебни и извънсъдебни книжа
  • Страни и правоприемство в изпълнителния процес
  • Несеквестируемост
  • Перемция и давност
  • Публична продан
  • Изпълнение върху безналични ценни книжа
  • Въвод във владение
  • Защита срещу принудителното изпълнение, най-чести основания за отмяна на действията на съдебния изпълнител
  • Най-чести процесуални пропуски на страните в изпълнителния процес
  • Европейски аспекти на изпълнителния процес

                                                                                                                                                                                                                                            Преподаватели :   

Катилин Попов е частен съдебен изпълнител от 2006 г.,  с район на действие – гр. София.  Има предходен професионален опит като адвокат и правен консултант по проект на USAID в България. Участва в състава на работни групи към ЕК по въпросите на гражданския процес, принудителното изпълнение и сътрудничеството по граждански и търговски дела, като независим експерт. Води експертни мисии на ЕК за оценка ефективността и съответствието на националните системи на принудително изпълнение на страните от Западните Балкани  с acquis communautaire. От 2015 г. консултира правителството на Украйна в хода на провеждащата се там реформа на принудителното изпълнение. Учредител и член на сдружение Инициатива за развитие на принудителното изпълнение (ИРПИ) – www.irpi.bg.

Димитър Иванов е доктор по гражданско и семейно право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Професионалната му експертизата включва опит като правен консултант на частни съдебни изпълнители, адвокатски кантори и търговски дружества, както и помощник-нотариус. Специализира в областта на облигационното, търговското право и принудителното изпълнение по реда на ГПК, ДОПК, ЗОЗ и ТЗ.  Автор и съавтор на монографии, практически помагала и сборници, сред които „Особеният залог в българското право“, „Публичната продан чрез Частен съдебен изпълнител”, „Изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ“,  „Възбраната – практически аспекти в изпълнителния процес по ГПК и в производството по вписване”. Публикувал е над 75 статии, анализи и коментари в специализираните юридически издания „Собственост и право”, „Търговско и облигационно право”, „Общество и право”, Правна мисъл” и „Норма”.

Такса за участие :  150 лв. (цената е крайна)

В цената са включени : лекционен курс, учебни материали, сертификат за участие

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 887 617 299  и +359 897 981960

 

Registration for : Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се