Академия за данъци и мита 2021

Он-лайн обучение 

Ежегоден интердисциплинарен квалификационен курс, фокусиран върху икономическите и правните аспекти на данъчното облагане, данъчния процес и митническия контрол. Организира се от екипа на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ на Стопанския факултет и Центъра за образователни услуги към СУ „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с Фондация за развитие на търговското право. В изданието на Академията за 2021 г. ще бъдат представени актуални въпроси на данъчното облагане, данъчно-ревизионното производство,   практиката на ВАС и на Съда на ЕС по данъчни и митнически дела, новата европейска рамка на облагането на доходи от цифрови платформи, практически примери за трансгранични данъчни схеми, подлежащи на оповестяване съгласно Директива (ЕС) 2018/822, ефектът от Brexit върху митническия контрол и търговския обмен между държавите от ЕС и Великобритания.

Дата на провеждане:   22-24 април 2021 г.  

Програма

Четвъртък, 22 април 2021
9:00 -10:45
Актуални въпроси в областта на данъчното и облагане
Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, СУ „Св.Климент Охридски“
Проф. д-р Ганета Минкова, СУ „Св.Климент Охридски“

11:00 – 13:00
Brexit и митници-последствия за търговците между ЕС и Великобритания
Гл. ас. д-р Цветан Мадански, СУ „Св.Климент Охридски“,
Ирена Ставрева, ТД Северна морска, ЦУ на Агенция „Митници“

13:30 -17:30
Данъчно-осигурителен контрол. Възлагане и провеждане на ревизионното производство. Издаване и изпълнение на ревизионния акт; доказателства и доказателствени средства в ревизионното производство; ревизии при особени случаи
Ирина Кирова, Дирекция „ОДОП“, ЦУ на НАП

Петък, 23 април 2021
9:00 – 13:00
Административно обжалване на ревизионните актове и АПВ, издаване на решение на директора на дирекция ОДОП. Правомощия на решаващия орган. Спиране изпълнението на ревизионните актове
Ирина Кирова, Дирекция „ОДОП“, ЦУ на НАП

13.30-17.30
Обжалване пред съд на данъчно ревизионни актове. Процедурни изисквания и правомощия на първата съдебна инстанция. Процедурни изисквания и правомощия на касационната инстанция. Практика на Върховния административен съд
Съдия Маруся Димитрова, Върховен административен съд

Събота, 24 април 2021
9.00 – 13.00
Преюдициални запитвания по данъчни и митнически дела. Преюдициални заключения на Съда на Европейския Съюз по български преюдициални запитвания по данъчни и митнически дела
Съдия Маруся Димитрова, Върховен административен съд

13.30-17.30
Цифровата икономика и облагане на доходите от цифровите платформи в Европейския съюз. Примери за интересни трансгранични данъчни схеми, които подлежат на оповестяване съгласно Директива (ЕС) 2018/822. Разрешаване на данъчни спорове в Европейския съюз
Иван Антонов, Дирекция „СИДДО“, НАП

Лекторски екип 

Гл. ас. д-р Цветан Мадански – преподавател по митнически и данъчен котрол в Стопансия факултет на на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Иима 30 години трудов стаж, от които 26 в системата на митниците, като е преминал през всички нива – от стажант митнически инспектор, митнически инспектор, главен митнически инспектор, началник на митническо учреждение, държавен инспектор в Инспектората на Агенция „Митници“, държавен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“ и главен секретар на Агенция „Митници“. През 2001 г. е участвал в проект с френската митническа администрация „Митнически контрол и борба с корупцията“ в гр. Тулуза. От 2007 г. до 2012 г. е лектор в Национален Учебен център в Агенция „Митници” – ЦМУ. Член е на екипа на Магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“ в Стопански факултет на СУ.

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова – преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA).  Член на Eвропейската асоциация на данъчните професори (EATLP). Член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ. С Решение № Р-ЦУ-17/19.02.2021 г. на изпълнителния директор на НАП е определена за независим експерт  в списъка, поддържан от ЕК, съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз.

Проф. д-р Ганета Минкова – преподавател в Геолого-географски факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, където преподава Административно право и административен процес, Природозащитно право, Търговско право и Трудово право, както и в Юридически факултет на Бургаския свободен университет, където преподава Финансово право и Данъчно право. Професор е в Института за държавата и правото при БАН, секция “Публичноправни науки”.  Член e на Софийската адвокатска колегия и на Президиума на Арбитражния съд при Българската стопанска камара. Член е на Международната фискална асоциация (IFA) и на Eвропейската асоциация на данъчните професори (EATLP). Работила е в отдел “Правен” на Министерски съвет, с ресор Министерство на финансите, както и е била началник отдел “Нормативни актове” в Министерство на финансите.

Ирена Ставрева – експерт с 25 години професионален опит в системата на митниците, преминалa през различни нива – митнически инспектор, държавен митнически инспектор и началник на отдел „Митнически режими и процедури“ в Регионална митническа дирекция Варна. От 2002 г. досега е лектор и наставник на новоназначени служители в Агенция „Митници”. Има специализации в Кралство Белгия, като стипендиант на Световната митническа организация и в Република Франция. Член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ.

Ирина Кирова – главен юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към Централно управление на НАП, с 16 годишен стаж в системата. За времето от м.07.2019 г. до м.01.2021 г. е била Главен секретар на Българска агенция за инвестиции. Завършва „Право“ в СУ „Св.Климент Охридски“, магистърска степен по „Финанси“ към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, както и специализация „Право на Европейския съюз и англосаксонско право“ към Университета в Кеймбридж. Била е част от екипа на НАП в Европредседателството на България към ЕС, има участие в множество обучения и международни семинари в областта на данъчното облагане и практиката на други европейски данъчни администрации по прилагането на законодателството на ЕС и съдебната практика на Съда на ЕС. Била е представител на НАП в няколко дела по преюдициални запитвания пред Съда на ЕС в Люксембург, както и е участвала в изготвянето на писмени становища по повдигнати спорове по дела пред СЕС.

Маруся Димитрова – съдия с 38 години стаж в съдебната система като младши съдия в Силистренски районен съд, районен съдия в Софийски районен съд, съдия в Софийски градски съд и съдия във Върховен административен съд в продължение на 5 години. Разглежда данъчни дела 1991 г. до м. 02.2021 г. Лектор и автор на специализирани публикации по данъчно право.

Иван Антоновглавен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на Национална агенция за приходите. Водещ специалист в областта на автоматичния обмен на информация – FATCA, Common Reporting Standard, Country-by-Country Reporting, Директива 2011/16/ЕС, Директива 2014/107/ЕС и др. Член е на Комитета за административно сътрудничество в данъчната област към Европейската комисия, както и на Работната група за автоматичен обмен на информация към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация към ОИСР.

Такса за участие: 180 лв. (цената е крайна)

Такса за участие на студенти: 100 лв. (цената е крайна)

В цената са включени: лекционен курс, учебни материали и сертификат за участие, издаден от Центъра за образователни услуги към СУ „Св. Климент Охридски“.

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка: Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF

Допълнителна информация  относно организацията и провеждането на обучението можете  да получите на електронен адрес : info@cld-foundation.com или на телефон +359 887 617299.

Registration for : Академия за данъци и мита 2021

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се