05 сеп 2022

Проект „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“ получи одобрение за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“

На 29 август 2022 г. Фондация за развитие на търговското право сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на проект „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“.

Проектът се осъществява в партньорство със Сдружение “Инициатива за развитие на принудителното изпълнение” и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът предвижда допълващи се дейности за включване на гражданите във формирането и изпълнението на политиките за подобряване на регулаторната и бизнес среда във връзка с несъстоятелността. Ще се извърши мониторинг на процеса по формиране на политики и ще бъдат идентифицирани въпросите, по които е възможно и препоръчително предоставяне на становища от представителите на гражданското общество. Ще бъде изготвен анализ и оценка на разпоредбите на ТЗ относно несъстоятелността и стабилизацията. Ще бъдат направени препоръки за съдържанието на политиките по темата и възможните законодателни промени. Ще се проведе и онлайн експертна среща за консултиране относно политиките за ранно известяване при финансови проблеми,

Резултатите от проекта ще бъдат предоставени на релевантните органи на изпълнителната власт и на НПО, и ще бъдат оповестени публично.

За повече информация

Download