01 мар 2023

Онлайн експертна среща по проект “Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността”

На  7  и 30 март 2023 г. ще се проведе онлайн експертна среща за обсъждане на политиките и мерките за насърчаване на ранното установяване на финансови проблеми на предприятията.

Форумът ще даде възможност на заинтересованите страни: представители на гражданското общество, организации на бизнеса, одитори, съдебни изпълнители, синдици, адвокати и медиатори да обменят становища и да генерират идеи за подходящите способи за ранно известяване за финансови проблеми, в т.ч. – чрез разширяване или усъвършенстване на функциите на традиционни за България правни и икономически професии. Изразените становища и препоръките ще бъдат предоставени на Министерски съвет, Министерство на икономиката и професионалните организации на работодателите.

Акценти в програмата: цел и основни аспекти на Директивата за преструктурирането и несъстоятелността; успешни модели за ранно известяване в държави-членки на ЕС; онлайн платформи, финансови анализи и рейтингови оценки; възможности за включване на професионалисти от сферата на принудителното изпълнение, синдици, медиатори и одитори; частни или публични консултантски услуги; частно или публично финансиране на системите за ранно известяване и др.

Събитието се осъществява в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, с безвъзмездната финансова помощ на ОПДУ, съфинансирана от ЕСФ. Проектът се изпълнява от Фондация за развитие на търговското право в партньорство със Сдружение „Инициатива за развитие на принудителното изпълнение“.

Регистрация за събитието може да бъде направена:

За Част първа 7 март, сутрешна сесия

За Част първа 7 март следобедна сесия

За Част втора 30 март

За въпроси, свързани с регистрацията за събитието –  office@preslav.org или на телефон +359 899 496 099

 

Download