27 юни 2022

Заседание на Настоятелството

Настоятелството на Фондация за развитие на търговското право ще проведе редовно заседание за обсъждане и приемане на Доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2021 г.