05 сеп 2022

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.025-0171 „АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВАНТИВНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА“

Проектът е свързан с ключови стратегически документи на национално и европейско ниво: Съобщение на Комисията до ЕП, Съвета и Европейския икономически и социален комитет „Нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията“, COM(2012) 742 final; Препоръка на ЕК за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията C(2014) 1500 final, 12.3.2014 г. и Пътна карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България, приета с Решение на МС по протокол № 25 от 19.06.2019 г.

Проектът има за ЦЕЛ да включи представители на гражданското общество при формиране на политиките и управленските решения за подобряване на регулаторната рамка на несъстоятелността, във връзка с новия европейски подход към фалита и несъстоятелността, като:

  • съдейства за установяване на партньорство между органите на държавна власт, НПО и заинтересованите страни по темата;
  • предостави на държавните органи непосредствена аналитична информация относно обществените нагласи и потребности;
  • създаде възможност за представителите на гражданското общество, в това число на професионални организации, пряко да изразят позицията си по политиките в сферата на превантивното преструктуриране, ранното известяване и  несъстоятелността на предприятията и физическите лица.

ДЕЙНОСТИ – Мониторинг, анализ и оценка на ефекта от действащите разпоредби на Търговския закон относно производството по несъстоятелност и производството по стабилизация и на публично оповестените резултати от експертната помощ, получена от България по темата и формулиране на препоръки за развитие на политиките в областта на
превантивното преструктуриране и несъстоятелността; Провеждане на онлайн експертна среща за консултиране относно съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови проблеми. Резултатите от дейностите ще бъдат публикувани онлайн на официалните уеб-страници на бенефициента и партньора и ще бъдат предоставени на
органите на изпълнителната власт и заинтересуваните НПО.

ПАРТНЬОР – Сдружение “Инициатива за развитие на принудителното изпълнение” 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  – 14 месеца

НАЧАЛО – 29 август 2022 г.

БЮДЖЕТ – 49 297.25 лв., от които 41 902. 66 лв. финансиране от ЕСФ и 7 394.59 лв. национално съфинансиране

ФИНАНСИРАНЕ –  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство“

РЕЗУЛТАТИ – Доклад за резултатите от онлайн експертна среща за консултиране относно съдържанието на политиките за ранно известяване за финансови прроблеми (7 и 30 март 2023)

Резултати от Анкетата

Анализ и оценка на ефекта от действащите разпоредби на ТЗ относно производствата по несъстоятелност и стабилизация и публично оповестените резултати от експертната помощ, получена от България по темата