10 юни 2018

ПРОЕКТ „ПО-ИНФОРМИРАНИ“

Проектът има за ЦЕЛ да повиши информираността на представителите на юридическите професии и предприемачите по разнообразните въпроси, които търговскоправната материя поставя. Насочен е към развитие на практическите умения за тълкуване и прилагане на нормите на Търговското право и свързаните с него правни отрасли.

ДЕЙНОСТИ – подготовка и провеждане на пакет от обучения в семинарна форма, разработване и разпространение на учебни материали.

СРОК – 10 месеца.

НАЧАЛО – 1 януари 2018 г.

ФИНАНСИРАНЕ –  собствени средства на ФРТП

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА – продължения “По-инфомирани II” (2019-2020) и “По-информирани III” (2021)