НАШАТА МИСИЯ

Търговското право е може би най-динамичният и жизнен клон на правото, защото регулира обществените отношения, свързани със съзидателната страна на човешката дейност – производството и търговията.

Съвременници сме на изумителните темпове, с които се развиват науката, технологиите, производството и обменът. Пазарите променят параметрите си – от местни и регионални в трансконтинентални и глобални. Заедно с тях се променят  договорните отношения, споровете, структурата и функционирането на компаниите, плащанията и формите на кредитиране.

Все по-често търговскоправните въпроси се оказват интердисциплинарни и гранични. Налага се съобразяване с принципи и правила от различни, до скоро считани за неотносими правни отрасли – конституционното право и човешките права, собствеността и наследяването, държавните помощи и обществените поръчки, защитата на информацията и личните данни и пр.

Истинско предизвикателство е и европеизацията на гражданското и търговското право, като следствие от развитието на Правото на Европейския съюз в областите, в които държавите-членки са предоставили компетентност на органите на Съюза.

От друга страна, налице е информационна пренаситеност (сложно и променящо се законодателство, ежедневно генерирана съдебна практика, множество национални и чуждестранни публикации), но не и достатъчна и надеждна систематизация на информацията в правната сфера.   

В този динамичен процес като че ли правната наука остава в дълг на правосъздаването, на правоприлагането и на бизнеса.  Недостатъчно са иновативните, смелите и задълбочените изследвания, които да генерират идеи и модерни правни разрешения, да транспонират почтено фундаменталните принципи на правото към съвременния свят и да служат като интелектуален ресурс за органите, институциите и лицата, овластени със законодателна,  правораздавателна или правозащитна компетентност.

Бавно се изгражда обществото на младите юристи и учени, а потребността от продължаващи обучения е налице както за професионалистите от юридическия сектор, така и за предприемачите. Все още доктрината не изпълнява в пълнота функцията си да бъде трансмисия на достиженията на европейската правна теория у нас.

Развитието на науката, в това число и на търговскоправната наука, предполага отдаденост, която не винаги носи материален резултат и затова се нуждае от специално насърчение. Тук е естественото място на юридическите лица с нестопанска цел и на гражданското общество като цяло.

Фондация за развитие на търговското право се присъединява към семейството на неправителствените организации, като си поставя идеалните цели да работи за :

 • развитие на търговскоправната наука,
 • задълбочаване на разбирането и познаването на Правото на  Европейския съюз и на европейската правна теория,
 • обмен на идеи и добри практики между професионалистите в сферата на търговското право,
 • усъвършенстване на юридическото образование,
 • повишаване на компетентността и разгръщане на научния потенциал на младите юристи,   
 • развитие и утвърждаване на ценностите на правовата държава – зачитане на човешките права и върховенство на закона,
 • насърчаване на диалога на гражданското общество с институциите и по-добро управление.

СТАТУТ И УПРАВЛЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО е учредена през 2017 г. като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, съгласно законодателството на Република България.

Фондацията се създава за неопределен срок, със седалище в гр. София.

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО се управлява от Настоятелство и Директор.

Фондацията се представлява от директора – Десислава Маданска.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

За постигане на своите цели, ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО:                                                                                                

 • осъществява изследователска и аналитична дейност в областта на търговското право и по мултидисциплинарни теми;
 • подкрепя инициативи за развитие на научния потенциал на млади юристи;
 • изготвя анализи, концепции и експертни становища по въпроси от значение за правната теория и практика;
 • подготвя публикации с научен и научно-приложен характер и поддържа информационни ресурси;
 • провежда семинари, конференции, форуми и др. дейности за обмен на научни идеи и за обучение на представители на юридическите професии;
 • изпълнява проекти в сферата на правораздаването, науката и иновациите;
 • участва в обществени обсъждания на нормативни актове и поддържа диалог с публични институции и неправителствени организации със сходни цели.

ПОДКРЕПИ НИ

Ако считате нашите цели за важни и значими, подкрепете ни с дарение или като се включите в нашите инициативи.

За повече информация, свържете се с нас на info@cld-foundation.com.

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО  не разпределя печалба. Приходите от  дарения се използват само и единствено за постигане на целите на  Фондацията. 

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

Ако искаш да работиш за каузи, свързани с търговското право и правната наука,  с насърчаването на младите юристи и развитието на гражданското общество, стани доброволец във ФОНДАЦИЯ ЗА  РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО и ще можеш да:

 • работиш с интересни и вдъхновяващи хора,
 • да предлагаш идеи и да видиш как се осъществяват,
 • откриеш, развиеш и покажеш своите качества.

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ