27 апр 2019

Заседание на Настоятелството

Настоятелството на Фондация за развитие на търговското право ще проведе редовно заседание за обсъждане и приемане на Доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2018 г.