юридическа правоспособност казус

Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност – Гражданско право и процес

Он-лайн обучение чрез платформата Microsoft Teams, с възможност за присъствено участие.

Семинарът има за цел да представи пред участниците основните акценти в материята на Гражданското право и процес, застъпена в тематичния конспект по чл. 27 от Наредба № 1/01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, който е утвърден със Заповед № СД-03-301/03.08.2020 г. на министъра на правосъдието.

Обучението е с практическа насоченост и  е предназначено да допълни подготовката на стажант-юристите за явяване на изпита за придобиване на юридическа правоспособност в двете му части – тест и казус. Участниците ще получат насоки за усъвършенстване на уменията си да анализират фактите с правно значение, както и да прилагат на практика теоретичните знания.

В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация – решаване на тест и казуси. В семинара могат да се включат също юристи, които имат желание да повишат експертизата си в материята на Гражданското право и процес.

Обучението ще се проведе на 4 юни 2021 г. от 9 до 17 часа.

В програмата на семинара са включени :

Въпроси на гражданското материално право:

 • Правни сделки. Недействителност на сделките;
 • Собственост. Видове собственост. Компетентност при управление и разпореждане с правото на собственост.
 • Наследство по закон. Наследство по завещание. Приемане и отказ от наследство;
 • Актове за възстановяване на собственост. Правни последици.

Въпроси на исковия  граждански процес:

 • Подсъдност, страни и представителство, срокове, съобщения и призоваване в гражданския процес;
 • Исково производство пред първоинстанционния съд в гражданския процес;
 • Доказателства и доказателствени средства в гражданския процес;
 • Обжалване на съдебни актове, въззивно и касационно производство в гражданския процес;
 • Отмяна на влезли в сила решения по граждански и търговски дела;
 • Отклонения в исковия процес в гражданското производство;
 • Особени искови производства в гражданския процес.

Преподавател : Емануела Балевскасъдия във Върховния касационен съд, председател на Второ гражданско отделение. 

Такса за участие :  240 лв. (цената е крайна)

Отстъпка при записване до 24 май – 20% от цената. 

В цената са включени : лекционен курс, учебни материали, пробни тестове и казуси

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 887 617 299  и +359 897 981960

 

Registration for : Подготовка за изпита за придобиване на юридическа правоспособност – Гражданско право и процес

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се