14 февр 2019

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0058 „РАЗВИТИЕ НА АРБИТРАЖА КАТО АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРАВНИ СПОРОВЕ“

Проектът е основан на концепцията, възприета в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2020, според която развитието на алтернативните форми за разрешаване на правни спорове е ефективен способ за намаляване на прекомерната натовареност на съдилищата и съдейства за по-доброто администриране на съдебната система. Проектът има за ЦЕЛ да съдейства за създаване на условия за качествено арбитражно производство, провеждано от квалифицирани арбитри и за повишаване на информираността относно предимствата на арбитража сред заинтересованите лица.

ДЕЙНОСТИ – проучване и анализ на съдебната практика по отмяна и нищожност на арбитражни решения; анализ на съответствието на Закона за международния търговски арбитраж с признати световни модели и подготовка на концепция за законодателни промени; он-лайн публикуване на анализите; провеждане на конференция на тема „Стандарти за качество, ефективност и законосъобразност на арбитражните производства“; обучение на обучители и обучение на арбитри за развитие на специфични умения за изследване на спорa и напътстване към споразумение; информационна кампания за популяризиране на арбитража.

ПАРТНЬОР – Сдружение “Професионална асоциация на медиаторите в България”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  – 18 месеца

НАЧАЛО – 4 февруари 2019 г.

БЮДЖЕТ – 86 743,24 лв.

ФИНАНСИРАНЕ –  безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“

Кампания за набиране на експерти по Дейност 1

Кампания за набиране на експерти по Дейност 2

СТАТУС : Приключен