20 апр 2018

ПРОЕКТ „МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО“

Проектът има за ЦЕЛ да привлече интереса на младите учени и изследователи към материята на Европейското право и многобройните въпроси, които уникалният наднационален правопорядък поражда. Насочен е към развитие на националния научен потенциал за участие  в процесите на създаване, транспониране и прилагане на Европейското право. 

ДЕЙНОСТИ – подготовка, обявяване и провеждане на конкурс за научен доклад, публично оповестяване на резултатите от конкурса, публикуване на научните разработки.

СРОК – 8 месеца.

НАЧАЛО – 1 май 2018 г.

ФИНАНСИРАНЕ –  собствени средства на ФРТП

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА