Предстоящи

featured, upcoming

Вещноправните спорове в практиката на ВКС

Семинарът има за цел да представи практическите аспекти на основните институти на вещното право – правото на собственост и придобивните способи, със специален акцент върху апорта на имущество в капитала на търговско дружество, ограничените вещни права, спецификите при държавната собственост и съдебната защита на собствеността и владението.

Отминали

featured, past

Неравноправни клаузи в потребителските договори – новите правила в ГПК и Закона за защита на потребителите

Семинарът има за цел да представи измененията в Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, публикувани в Дв. бр. 100 от 20.12.2019 г. и да предложи подход за тълкуване и прилагане на новите правила.

featured, past

Отменителните искове в търговската и банковата несъстоятелност

Семинарът има за цел  да представи сложната система от искове за попълване на масата на несъстоятелността в светлината на актуалната съдебна практика. 

featured, past

Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от  приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху  синдиците. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация - тест.

past

Споровете между съдружници и акционери в новата съдебна практика

Семинарът има за цел да представи възможностите за защита на съдружниците и акционерите по съдебен ред, като предложи практически разрешения на най-важните материалноправни и процесуални въпроси, съобразени с актуалната съдебна практика. Обучението е подходящо за адвокати, юрисконсулти, консултанти, студенти по право, икономисти и предприемачи, които осъществяват търговска дейност, или участват в управлението на търговски дружества.

past

Възможностите за приложение на производството по стабилизация на търговец. Ефективно водене на преговори и постигане на споразумение относно дълга

Освен на това как ефективно да участваме в  производството по стабилизация на търговец, семинарът ще ни научи как да преговаряме за максимално добри резултати.

past

Откриване на производството по несъстоятелност – материалноправни и процесуални особености

Обучението е подходящо за юристи, които осъществяват правна помощ и процесуално представителство по дела по несъстоятелност на страната на длъжника, негови кредитори, НАП или ГИТ.

  • 1
  • 2