26 февр 2019

Покана към експерти за участие в изпълнението на Дейност 1 от Проект № BG05SFOP001-3.003-0058 „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО набира кандидатури на експерти за участие в изпълнението на  Дейност 1 от Проект „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“. Дейността включва изготвяне на Анализ на съдебната практика по отмяна, изпълнение и обявяване на нищожност на арбитражни решения, ведно с изводи и препоръки, който ще бъде публикуван он-лайн.

Проект № BG05SFOP001-3.003-0058 „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“ се изпълнява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Заинтересованите кандидати могат да подадат заявление и CV на адрес pr@cld-foundation.com, в срок до 10 март 2019 г.

Подробна информация относно изискванията към експертите, съдържанието на дейността и условията за изпълнение, е налична в профила на проекта, в раздел

Кампания за набиране на експерти по Дейност 1.

Download