14 февр 2019

Започна изпълнението на Проект „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“

На 4 февруари 2019 г. Фондация за развитие на търговското право започна изпълнението на проекта „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.

Повече

Download